^Na górę
 • 1 Życie staje się wielkim
  "Życie staje się wielkim przez mnogość małych uczynków, dobrze spełnionych".............. - Jadwiga Zamoyska
 • 2 Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada,
  Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego może z godnością się obejść. (I. Kant)
 • 3 Robię i rozumiem.
  Słyszę i zapominam Widzę i pamiętam Robię i rozumiem. (Konfucjusz)
 • 4 Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody.
  Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. - autor nieznany ......................................................................... Umysły podobnie jak spadochrony funkcjonują prawidłowo, kiedy są otwarte. (Arystoteles)
 • 5 Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
  Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. - Ludwik Pasteur
baner

O EGZAMINACH

 EGZAMIN GIMNAZJALNY:

zasady na egzaminie

 

ZASADY NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM ***ZOBACZ****

Przykładowy arkusz egzaminacyjny część humanistyczna hitoria i WOS

Przykładowy arkusz egzaminacyjny część humanistyczna język polski

Przykładowy arkusz egzaminacyjny część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze

Przykładowy arkusz egzaminacyjny część matematyczno-przyrodnicza matematyka

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego poziom podstawowy

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego poziom rozszerzony

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego poziom podstawowy

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego poziom rozszerzony

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu

1. Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu/egzaminu określa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu/egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).

3. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na sprawdzian/egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

5. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Sprawdzian/egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie (słuchacze) spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów (słuchaczy).

8. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.

9. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.

10. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

11. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego następnie odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

12. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

13. W czasie trwania sprawdzianu/egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu/egzaminu, a w szczególności:

a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

 

d. nie wypowiada uwag i komentarzy,

e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

f. nie korzysta z żadnych środków łączności.

14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu/odpowiedniej części egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian/odpowiednią część egzaminu danego ucznia (słuchacza), unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

15. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze) kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

17. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie odpowiedniej części egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany /egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów (słuchaczy) dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu tych uczniów (słuchaczy) i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia  odpowiednią część egzaminu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio  egzaminu dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „0".

BIP

TUTAJ JESTEŚMY!

AKTUALNY CZAS

KALENDARZ

grudzień 2017
powtśrczpisoni
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ODWIEDZIŁO NAS

TWÓJ ADRES IP


IP Addres:
54.227.51.103
Copyright © 2013. GIMNAZJUM im. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM Rights Reserved.